Uusi Etusivu 2017

Tutkimuksia ja kirjallisuutta

Tähän on koottu harmonikkaa tavalla tai toisella käsitteleviä julkaisuja, jotka ovat saatavana eri kirjastoista tai internetistä.

Lisäksi harmonikkaan liittyviä opinnäytetöitä on tehty ainakin Sibelius-Akatemiassa, Yliopistoissa ja Ammattikorkeakouluissa. Tiedot näistä löydät kunkin oppilaitoksen verkkosivujen opinnäytetyötietokan­noista.Ahvenainen, Veikko 1980. Harmonikan käsikirja. Helsinki: Edition Fazer.


Ala-Könni Erkki 1986. Suomen kansanmusiikki. Tutkielmia neljältä vuosikymmeneltä. Kansanmu­siikki-instituutin julkaisuja 20. Kaustinen: Kansanmusiikki-instituutti.


Ala-Könni, Erkki (toim.) 1974. Jalasjärven nuottikirja. Tampereen yliopiston kansanperin­teen lai­toksen julkaisu 3. Vammala: Jalasjärvi-seura.  


Aronen, Anita 2009. 1-, 2- ja 3-rivisen harmonikan soittaminen Virroilla arkistoaineiston valossa. Etnomusikologian pro gradu -tutkimus. Tampereen yliopisto, musiikintutkimuksen laitos. Saatavilla www-muodossa: http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=19549


Asplund, Anneli & Hako, Matti 1981. Kansanmusiikki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimi­tuksia 366. Helsinki: SKS


Asplund, Anneli, Hoppu, Petri, Laitinen, Heikki, Leisiö, Timo, Saha, Hannu & Wes­terholm, Simo 2006. Suomen musiikin historia. Kansanmusiikki. Porvoo: WSOY.


Faukstad, Jon 1978. Ein-raderen i norsk folkemusikk. Historikk, bruk og repertoar. Larvik: Universitetsforlaget.


Gronow, Pekka, Lindfors, Jukka & Nyman, Jake (toim.) 2004. Suomi soi 1. Tanssilavoilta tango­markkinoille. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.


Hakala, Mika 2007. Vapaa säestys harmonikalla. Pro gradu -työ: Jyväskylän yliopisto, musiikin laitos, musiikkikasvatus. Saatavilla www-muodossa: http://thesis.jyu.fi/07/URN_NBN_fi_jyu-2007212.pdf


Hirn, Sven 1997. Sävelten tahtiin. Populaarimusiikki Suomessa ennen itsenäisyyttämme. Kansan­musiikki-instituutin julkaisuja 44. Kaustinen: Kansanmusiikki-instituutti.


Hirvonen, Pasi 2006. Domenico Scarlattin sonaattien esittäminen harmonikalla. Kokkola: Modus-musiikki.


Huusari, Teemu 1982. Harmonikka Oy Kouvola 1932–1982. Tehtaan 50-vuotishistoriikki. Kouvola: Harmonikka Oy.


Jalkanen, Pekka 1989. Alaska, Bombay ja Billy Boy. Jazzkulttuurin murros Helsingissä 1920-lu­vulla. Suomen etnomusikologisen seuran julkaisuja 2. Helsinki: Hakapaino Oy.


Jalkanen, Pekka & Kurkela, Vesa 2003. Suomen musiikin historia. Populaarimusiikki. Por­voo: WSOY.


Juvonen, Antti 1984. Harmonikka, sen kehitys, rakenne ja sormittamisen periaatteet. Pro Gradu tutkimus, Jyväskylän yliopiston musiikkitieteen laitos. Ikaalinen: Suomen har­monikkainsti­tuutti.


Juvonen Antti 1994. Hanurilla moneen makuun: harmonikansoiton harrastajat Suomessa. Kasva­tustieteiden tiedekunnan tutkimuksia. Joensuu: Joensuun yliopisto.


Järviluoma, Helmi 1997. Musiikki, identiteetti ja ruohonjuuritaso. Amatöörimuusikkoryhmän kate­goriatyöskentelyn analyysi. Acta Universitas Tamperensis 555. Vammala: Vammalan kirja­paino.


Järvinen, Lauri 2004. Soitin ja voitin: Paul Norrback ja hänen maailmansa. Kalajoki: Late-Media.


Kjellström, Birgit 1976. Dragspel. Motala: Sohlmans Förlag.


Kolehmainen, Ilkka (toim.) 1992. Mestaripelimannit. Kansanmusiikki-instituutin julkaisuja 33. Kaustinen: Kansanmusiikki-instituutti ja Kaustisen kansanmusiikkijuhlien kannatusyhdistys.


Korpinen, Riina 1996. Airin sävelet: numerot ja nuotit. Mänttä: M-print.


Kurkela, Vesa (toim.) 1982. Tutkielmia jalasjärveläisestä haitarinsoitosta. Helsingin musiik­kitie­teen laitoksen julkaisuja 1. Helsinki: Helsingin yliopisto.


Kurkela, Vesa 1983. Taistojen tiellä soiteltiin – ja soiton tahdissa tanssittiin. Varkautelaiset työvä­eniltamat ja niiden musiikki työväen osakulttuurin kaudella. Työväen musiikki-instituutin jul­kaisuja 2. Jyväskylä: Gummerus


Kurkela, Vesa & Kemppi, Terho (toim.) 2005. Soittaja pärjää aina – eteläpohjalaiset muusikot muistelevat. Tampere: Pilot-kustannus.


Kurkela Vesa & Tikka Marko (toim.) 2014. Suomalaisen harmonikan historia. Ikaalinen: Suomen Harmonikkainstituutti yhteistyössä Suomen Harmonikkaliiton kanssa.


Kymäläinen, Helka 1994. Harmonikka taidemusiikissa. Ohjelmiston kehitys ja soittimelliset erityis­piirteet. EST-julkaisusarja n:o 4. Helsinki: Sibelius-Akatemia ja Suomen Harmo­nikkainsti­tuutti.


Kymäläinen, Helka (toim.) 2003. Puhuvat palkeet: Sibelius-Akatemian harmonikkaluokka 25 vuotta. Helsinki: Sibelius-Akatemia, pianomusiikin osasto.


Käyhkö, Kauko 1973. Dallapén tarina. Karisto.


Laine, Tapio & Palonen, Olli (toim.) 2002. Säkkijärven perilliset. Tositarinoita hanuristien itsensä kertomina. Jyväskylä: Tapio Laine Mediapalvelut.


Lehtonen, Marja-Liisa 1991. Dragspelet i Åbo på 1980-talet. Pro Gradu -arbete i musikvetenskap. Meddelanden från Musikvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi 10.


Lepistö, Markku 1990. Tauno Aho ja soittotyyli polkan soitossa. Tutkielma Sibelius-Akate­mian musiikin kandidaatin tutkintoa varten toukokuussa 1990. Saatavilla www-muo­dossa: http://www.markkulepisto.com/research/tutkielma.pdf.


Lepistö, Markku (toim.) 1999. ”Sitähä voi inspiroira” Tauno Ahon ohjelmistoa 2-riviselle hanu­rille. Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston oppimateriaalituo­tantoa 1. Hel­sinki: Sibe­lius-Akatemian kansanmusiikin osasto.


Lindqvist, Kalevi 1983. Soitamme yksi- ja kaksirivistä. Kansanmusiikki-instituutin julkaisuja 9. Kaustinen: Kansanmusiikki-instituutti.


Lips, Friedrich 2000. The Art of Bayan Playing. Technique, Interpretation, and Performance of Playing the Accordion Artistically. Kamen: Karthause-Schmülling Verlagsgesellschaft.


Mattila, Kimmo & Rantanen, Matti (toim.) 1987. Harmonikka elämäntyönä: juhlakirja Lasse Pih­lajamaalle 1.8.1986 70 vuotta. Ikaalinen: Suomen harmonikkainstituutti.


Mott, Velli 2007. Harmonikka kansanviihdyttäjästä konserttisoittimeksi: kansanviihdyttäjästä konsert­tisoittimeksi. Musiikin koulutusohjelma, musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia. Lisätietoja: http://urn.fi/URN:NBN:fi:stadia-1179310526-4. Saatavilla www-muodossa: https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/6151/stadia-1179310526-4.pdf?sequence=1


Nahlbom, Stig & Walter, Andrew 1976. Stora dragspels boken. Östervåla: Lindqvist Förlag.


Niin pitää pelata jotta tunnelma säilyy. Teppo Välimäki – mestaripelimanni. 1994. Alavus: Jalasjär­ven-Peräseinäjoen Kunnallissanomat.


Nuotio, Aarne 1965. Harmonikansoiton kehitys Suomessa pääpiirteittäin. Kotka.


Nuotio, Aarne 1970. Harmonikansoiton vaiheita Suomessa. Teoksessa Erkki Melakoski (toim.) Rytmimusiikki. Helsinki: Otava, 206–228.


Ohleander, Gunnar M. 1990. Pietro Frosini. Dragspelets trollkarl. Frosinisällskapet.


Ollila, Jukka 1993. Melodiabassoharmonikan sormiojärjestelmät ja sävelkulut. Tornio: Pohjolan Sanomat Oy.


Ollila, Jukka 2007. Harmonikan asteikkosormitus ABC standardi- ja melodiabassoharmonikalle. Tornio: Tornion Kirjapaino Ky.


Pakarinen, Esa & Niiniluoto, Maarit 1989. Hanuri ja hattu. Porvoo: WSOY.


Pekkilä, Erkki 1988. Musiikki tekstinä. Kuulonvaraisen musiikkikulttuurin analyysiteoria ja -me­todi. Acta Musicologica Fennica 17. Helsinki: Suomen Musiikkitieteellinen Seura.


Pohjola, Matti A. 1980. Paul Norrback – harmonikan Segovia. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Lib­rum.


Rantanen, Matti 1977. Harmonikka. Teoksessa Otavan Iso Musiikkitietosanakirja osa 2. Keu­ruu: Otava, 524–529.


Rantanen, Matti (toim.) 1981. Suomen Harmonikkainstituutin vuosikirja 1/1981. Ikaalinen: Ikaalis­ten kirjapaino.


Rantanen, Matti (toim.) 1995. 50 suomalaista teosta harmonikalle. Helsinki: Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus.


Riihola, Katja 1995. Virtain kansanmusiikkimaailma. Esimerkkeinä Virtain pelimannit ja Kurjen­kylän kaksiriviset. Teoksessa Helmi Järviluoma (toim.) Musiikkimaailmoja ja äänimaisemia: Virtain kuulokulma. Kansanperinteen laitos, julkaisuja n:o 21. Tampe­reen yliopisto, Virtain tutkimuksia 13. Tampere: Tampereen yliopisto, 111–122.


Saari, Eino 1971. Pelimannien parhaat. Jyväskylä: Gummerus Oy.


Similä Markus 2001. Veikko Ahvenainen – täysin palkein. Jyväskylä: Gummerus Oy.


Suojanen, Päivikki 1983. Mitä pelimannit soittavat? Repertoaarianalyyttista tarkastelua. Te­oksessa Kentältä kentälle. Juhlakirja Erkki Ala-Könnin 70-vuotisjuhlapäiväksi 2.2.1981. Kansanpe­rinteen laitoksen julkaisuja 10. Tampere: Tampereen yliopiston kan­sanperinteen laitos, 115–137.

Suomen Harmonikkainstituutin vuosikirja 1984. Suomen Harmonikkainstituutin julkaisuja 5. Ikaa­linen: Ikaalisten kirjapaino.


Tikka, Marko 2007. Harmonikan kuningas Vili Vesterinen. Jyväskylä: Ajatus Kirjat.


Väyrynen, Mika 1997. Mestarikurssi. Harmonikansoiton teknisiä periaatteita. Urjala: AMS-pro­duction.


Warsell, Sakari 2006. Noiduttu hanuri. Lasse Pihlajamaan elämänvaiheet ja elämäntyö. Kokkola: Modus Musiikki.

 

 

Suomen Harmonikkaliitto ry. Hanuritalo, Kyrösselänkatu 3 39500 IKAALINEN
puh. 03-4400222 fax 03-4589071