Harmonikkaorkesterien ja -yhtyeiden SM-kilpailut sekä Harmonikkaliiton liittokokous

7.11.2022

Harmonikkaorkesterien ja -yhtyeiden Suomen mestaruudesta kilpailee tänä vuonna 11 kokoonpanoa viidessä eri sarjassa. Kilpailut järjestetään Ikaalisten kylpylässä (Ikaalinen Spa) 12.11.2022 klo 10.30 alkaen.

Kisaviikonlopun yhteydessä on myös joka kolmas vuosi järjestettävä Harmonikkaliiton varsinainen liittokokous, jonka ensimmäisessä osassa perjantai-iltana 11.11.22 klo 18 alkaen käydään läpi kokouksen ”rutiiniasiat”. Kokouksen jälkeen vietetään harmonikkaväen yhteistä iltaa musiikin ja yhdessäolon merkeissä. Paikalla on myös harmonikkanäyttely, jossa esittelijöinä ovat Dynamis, Pigini Finland ja Traditune.

Kilpailut alkavat lauantaina 12.11. klo 10.30 Nuorten Harmonikkaorkesterit -sarjalla. Harmonikkanäyttelyt avautuvat klo 9. Kisasoittojen jälkeen noin klo 15.45 on vuorossa varsinaisen liittokokouksen toinen osa, jolloin liitolle valitaan uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallitus ja liittovaltuusto varajäsenineen. Liittokokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja jäsenyhteisöllä on yksi ääni. Yhteisön äänivaltaa käyttää yhteisön valtuuttama henkilö.

Kilpailujen tulokset ja palkintojenjako ovat ohjelmassa arviolta klo 17.00.

Lauantain aikataulu:

  • Klo 9.00 Harmonikkanäyttelyt avautuvat
  • Klo 10.30 Nuorten Harmonikkaorkesterit
  • Klo 11.15 Nuorten harmonikkayhtyeet
  • Klo 11.30 Pop- jazz -sarja
  • Klo 11.45 Lounastauko ja mahdollisuus tutustua harmonikkanäyttelyihin
  • Klo 13.00 Harmonikkaorkesterit
  • Klo 14.00 Tanssimusiikkisarja
  • Klo 15.15 Tuomariston tauko ja mahdollisuus tutustua harmonikkanäyttelyihin
  • Klo 15.45 Suomen Harmonikkaliitto ry:n liittokokous, osa II
  • Tulokset ja palkintojenjako kokouksen jälkeen, arviolta klo 17.15

Tästä voit tarkistaa Suomen Harmonikkaliitto ry:n säännöt:

Suomen Harmonikkaliitto ry

SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Harmonikkaliitto r.y., ruotsiksi käännettynä Finlands Dragspelsförbund r.f.
Kotipaikka on Ikaalinen. Näissä säännöissä kutsutaan yhdistystä liitoksi.

2 § TARKOITUS

Liiton tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää harmonikkamusiikin harrastusta, valvoa harmonikansoittajien, säveltäjien ja sovittajien yleisiä ja yhteisiä etuja sekä toimia jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä.

3 § TOIMINNAN LAATU

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä levittämällä harmonikkamusiikkiaiheisia julkaisuja ja järjestämällä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, järjestää harjoituksia, kilpailuja, juhlia ja huvitilaisuuksia sekä kiinnittää viranomaisten, päätöksentekijöiden ja yleisön huomiota harmonikkamusiikin kehittämiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita ja antamalla lausuntoja. Liitto voi jakaa opiskelu- ja tutkimusapurahoja. Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Liitto voi hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteätä omaisuutta. Liitto voi kuulua jäsenenä kansainvälisiin alan järjestöihin.

4 § JÄSENET

1. Liiton varsinaisiksi jäseniksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai rekisteröidyn yhdistyksen joka toimii liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi ja sitoutuu noudattamaan liiton päättävien elinten päätöksiä. Harkintansa mukaan voi hallitus erityisestä syystä hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi muitakin oikeuskelpoisia yhteisöjä kuin edellä mainittuja yhdistyksiä.

2. Liiton kunniapuheenjohtajaksi liittokokous voi yksimielisellä päätöksellä liittovaltuuston ehdotuksesta kutsua liiton tai sen jäsenyhdistyksen järjestötoiminnassa erittäin ansioituneen liiton tai sen jäsenyhdistyksen nykyisen tai entisen puheenjohtajan.

3. Liiton kunniajäseneksi liittovaltuusto voi kutsua yksityisen henkilön, joka on huomattavalla tavalla tukenut liiton toimintaa tai joka on muutoin erityisesti ansioitunut harmonikkamusiikin alalla. Päätös tästä on tehtävä vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

4. Liiton kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea liiton tarkoitusta ja toimintaa.

5 § JÄSENMAKSUT

Liiton kunniapuheenjohtajia ja kunniajäseniä lukuun ottamatta jokainen varsinainen jäsen ja kannattaja jäsen suorittaa liittokokouksen tai liittovaltuuston syyskokouksessa kummallekin jäsenryhmälle erikseen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi lisäksi olla eri suuruinen yksityisille henkilöille, rekisteröidyille yhdistyksille ja muille yhteisöille. Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut jäsenmaksuvapaudet säilyvät.

6 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen, joka haluaa erota liitosta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka liittovaltuuston tai liittokokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa liitosta jäsenen, joka toimii liiton tarkoitusta vastaan tai joka on laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamisen tai joka on huomattavasti vaikeuttanut liiton toimintaa. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös liittovaltuuston tutkittavaksi jättämällä kirjallinen valitus liittohallitukselle 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

7 § LIITON HALLINTOELIMET

Liiton asioissa käyttävät päätäntävaltaa liittokokous ja liittovaltuusto. Liiton hallintoa hoitaa hallitus.

8 § LIITTOKOKOUS

Varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi syys-marraskuun aikana. Ylimääräinen liittokokous pidetään, jos hallitus, liittovaltuusto tai liittokokous niin päättää tai vähintään 1/10 liiton jäsenistä sitä esittämänsä asian käsittelyä varten kirjallisesti liittohallitukselta pyytää. Ylimääräinen liittokokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kirjallinen vaatimus kokouksen pitämiseksi on esitetty. Liittokokouksen tarkan ajan ja paikan määrää hallitus. Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava viimeistään 21 päivää ennen kokousta joko liiton julkaisemassa jäsenlehdessä tai valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

9 § ÄÄNIVALTAISUUS JA PÄÄTÖKSENTEKO LIITTOKOKOUKSESSA

Liittokokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhteisön äänivaltaa käyttää yhteisön valtuuttama henkilö. Äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että jäsen, jolla on jäsenmaksuvelvollisuus, on suorittanut erääntyneet jäsenmaksunsa. Liittokokouksessa päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tasatuloksen ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide.

10 § LIITTOKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Liittokokouksen avaa liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka heidän ollessaan estyneitä, hallituksen vanhin läsnä oleva jäsen, jonka johtaessa puhetta kokous toteaa päätösvaltaisuutensa ja valitsee itselleen toimihenkilöt.

Varsinaisen liittokokouksen tehtävänä on:
– käsitellä hallituksen kertomukset liiton toiminnasta kolmen edellisen kalenterivuoden ajalta,
– hyväksyä liiton toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi,
– vahvistaa liiton tulo- ja menoarvio seuraavaa tilivuotta varten,
– määrätä liitolle suoritettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaa tilivuotta varten,
– valita hallituksen puheenjohtaja, josta käytetään nimitystä liiton puheenjohtaja,
– valita hallituksen varapuheenjohtaja,
– valita hallituksen jäsenet ja kaksi varajäsentä,
– valita liittovaltuuston varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet,
– valita liittovaltuuston varsinaisten jäsenten keskuudesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
– valita yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat kolmeksi seuraavaksi tilikaudeksi sekä
– käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka näiden sääntöjen mukaan voivat kuulua liittokokouksen päätettäviin.

Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liittokokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

11 § LIITTOVALTUUSTO

Liittovaltuusto käyttää päätäntävaltaa liiton asioissa liittokokousten välisenä aikana. Ei kuitenkaan asioissa, jotka näiden sääntöjen mukaan kuuluvat liittokokoukselle tai joista liittokokous on tehnyt päätöksen tai jotka ovat liittokokouksessa vireillä sääntöjen mukaan. Liittovaltuustoon kuuluu 12 varsinaista jäsentä. Kullakin varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Liittovaltuuston varsinaiset jäsenet pyritään valitsemaan siten, että liiton jäsenet ovat alueellisesti tasapuolisesti edustettuina liittovaltuustossa. Liittovaltuuston jäsenet valitaan varsinaisten liittokokousten väliseksi ajaksi. Liittovaltuuston jäsenen tulee olla liiton varsinainen jäsen. Liiton hallituksen jäsentä ei voida valita liittovaltuuston jäseneksi. Liittovaltuuston kokoukset ovat varsinaisia tai ylimääräisiä.

Varsinaisia ovat:
1. Kevätkokous, joka pidetään maalis-toukokuussa ja
2. Syyskokous, joka pidetään syys-marraskuussa, lukuun ottamatta sitä vuotta, jolloin varsinainen liittokokous pidetään; Syyskokoukselle kuuluvat asiat käsitellään tällöin liittokokouksessa.

Ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta, jos hallitus tai liittovaltuusto niin päättää tai kun vähintään 1/3 liittovaltuuston varsinaisista jäsenistä sitä tiettyä asiaa varten kirjallisesti vaatii. Hallitus määrää kokouksen ajan ja paikan.

Kutsu varsinaiseen liittovaltuuston kokoukseen on toimitettava kirjallisesti viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Jos varsinainen jäsen on ilmoittanut esteen taikka tullut esteelliseksi, kutsutaan hänen tilalleen henkilökohtainen varajäsen. Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään seitsemän sen jäsenistä on läsnä. Liittovaltuuston jäsenellä ja liiton varsinaisilla jäsenillä on oikeus saada liittovaltuustossa käsiteltäväksi esittämiään asioita, joista on tehtävä perusteltu esitys hallitukselle. Kevätkokoukselle on tehtävä esitys ennen tammikuun loppua ja syyskokoukselle ennen elokuun loppua. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettava liittovaltuuston jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Liittovaltuuston kokouksessa on kullakin liittovaltuuston varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Varajäsenellä on äänioikeus vain varsinaisen jäsenen poissa ollessa. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tasatuloksen ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

12 § LIITTOVALTUUSTON KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Liittovaltuuston kokouksen avaa liittovaltuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka heidän ollessaan estyneitä liiton puheenjohtaja, jonka johtaessa puhetta kokous toteaa päätösvaltaisuutensa ja valitsee itselleen toimihenkilöt.

Kevätkokouksen tehtävänä on:
– käsitellä hallituksen kertomus liiton toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta,
– käsitellä hallituksen kertomus liiton tileistä edellisen kalenterivuoden ajalta,
– päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
– päättää ylijäämän käytöstä tai alijäämän kattamisesta ja
– päättää muista esityslistassa mainituista sekä hallituksen kokoukselle esittämistä asioista.

Syyskokouksen tehtävänä on:
– käsitellä hallituksen selostus liiton toiminnasta edellisen vuosipuoliskon aikana,
– hyväksyä liiton toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi,
– vahvistaa liiton tulo- ja menoarvio seuraavaa tilivuotta varten,
– määrätä liitolle suoritettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaa tilivuotta varten ja
– päättää muista esityslistassa mainituista sekä hallituksen kokoukselle esittämistä asioista.

Liittovaltuuston varsinaisessa kokouksessa voidaan eronneen hallituksen jäsenen tilalle valita uusi jäsen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Asiasta on tällöin mainittava kokouskutsussa.

13 § HALLITUS

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, viisi muuta jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on varsinaisten liittokokousten välinen aika. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen tulee olla liiton varsinainen jäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat. Hallitus voi lisäksi asettaa toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun liiton puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä on läsnä. Jos hallituksen jäsen on ilmoittanut esteen taikka tullut esteelliseksi, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muissa asioissa tasatuloksen ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Liittovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

14 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tulee hoitaa huolellisesti liiton asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja liiton sääntöjen mukaisesti.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:
– edustaa liittoa
– hyväksyä liiton uudet jäsenet kunniapuheenjohtajia ja -jäseniä lukuunottamatta ja pitää niistä luetteloa
– kutsua koolle liittokokous ja liittovaltuuston kokous sekä valmistella niille esitettävät asiat
– toteuttaa liittokokouksen ja liittovaltuuston päätökset
– huolehtia varojen hankinnasta, talouden hoidosta ja kirjanpidosta sekä päättää jäsenmaksujen perintätavasta ja -ajasta
– ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt, valvoa heidän toimintaansa sekä vahvistaa heidän työehtonsa sekä
– ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin liiton tarkoituksen edistämiseksi.

15§ JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

Liittovaltuusto hyväksyy liiton järjestyssäännön, jossa määritellään
– alueet ja niiden edustajien lukumäärä liittovaltuustossa
– hallituksen jäsenten työjako ja tehtävät
– hallinnon keskinäiseen työnjakoon kuuluvia asioita

16 § LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja, heistä aina kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä liittohallituksen määräämän liiton toimihenkilön kanssa.

17 § TOIMINNANJOHTAJA

Hallitus ottaa ja vapauttaa liiton toiminnanjohtajan, jonka tehtävänä on liiton ylempien toimielinten antamien ohjeiden sekä liiton sääntöjen mukaisesti johtaa liiton toimintaa sekä toimia liiton toimiston esimiehenä.

18 § TILIT

Liiton tilivuosi on kalenterivuosi. Liiton tilinpäätös on laadittava viimeistään 15. maaliskuuta mennessä. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja liittohallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen liittovaltuuston kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa liittohallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen liittovaltuuston kevätkokousta.

19 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIITON PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liittokokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta. Liiton purkautuessa käytetään liiton varat sääntöjen 2 §:n mukaisen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Kerro uutisesta muillekin

Tule mukaan toimintaan!